ע"פ 2382/10/13 - המערערים,כ-4,100 תושבי שכונת ח'לת אלעין,באמצעות נציגיהם:,העמותה לקידום שכונת א-ט ואח'... נגד המשיב,יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ירו (2023)

בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית-משפט לערעורים פליליים

×¢"פ 2382-10-13 העמותה לקידום שכו×ת א-טור ואח' ×' מדי×ת ישראל

1

בפ×י

כב' השופט בן-ציון גרי×ברגר

המערערים

כ-4,100 תושבי שכו×ת ח'לת אלעין

באמצעות ×ציגיהם:

1.העמותה לקידום שכו×ת א-טור

2.אחמד מחמוד אבו ג×אם

3.עלי דהוד אבו אלהווא

4.מוחמד רגא אבו סביתאן

5.מוחמד סייד

ע"י ב"כ עוה"ד זיאר קעואר או עבד מח'זומי

×גד

המשיב

יו"ר הועדה המחוזית לתכ×ון ולב×יה ירושלים
ע"י ב"כ עו"ד אריה אגולסקי

פסק דין

1.לפ×ייערעור על החלטת בית המשפט לע×יי×ים מקומיים (כב' השופט ד"ר אוהד גורדון) מיום30.9.13, בה דחה בית המשפט את בקשת המערערים לביטול צו ההריסה המי×הלי מושא תיקמחוז ×ž× 498 ב×קודות ציון 224490/632590 בשכו×ת א-טור בירושלים, מיום 5.3.12,להריסת מב×ה דו-קומתי בשטח של כ-696 מ"ר (להלן: "ההחלטה","הצו" ו- "המב×ה" בהתאמה).

2.המערעריםהי×ם עמותה וארבעה מוכתרים, הטוע×ים כי הם מייצגים כ- 4,100 תושבי שכו×ת ח'לתאלעין (א-טור), וכי הריסת המב×ה ×שוא הצו יפגע פגיעה קשה בתושבי השכו×ה, מאחרשבחלק מן המב×ה האמור שוכן ס×יף של קופת חולים, המשרת את צרכי הבריאות של השכו×הכולה, וכמו כן, בחלק אחר של הב×יין שוכן מסגד פעיל, שהוא המסגד היחיד בשכו×ה, ואשרבו מתקיימים תפילות מדי יום ביומו.

בד בבד עם הגשת הערעור, הוגשה בקשה לעיכובביצוע, אותה דחיתי ביום 3.10.13, ובקשת רשות ערעור עליה ×דחתה בבית המשפט העליון(רע"פ 6679/13) בהחלטת כב' השופטת ארבל מיום 3.2.14.

2

3.צוההריסה ד×ן כבר ×דון בבקשה לביטול צו ההריסה ועיכוב ביצוע שהוגשה ×¢"י עיסאםשווקי (להלן "שווקי"), בעל הזכויות במב×ה, לבית המשפטלע×יי×ים מקומיים במסגרת ב"ש 1728-12. הבקשה לביטול צו ההריסה ×דחתה ביום30.12.12. ערעורו של בעל המב×ה שהוגש לבית משפט זה (×¢"פ 25604-01-13) ×דחה אףהוא, בפסק די×ה של כב' הש' רבקה פרידמן-פלדמן מיום 30.6.13. שווקי אף הגיש בקשתרשות ערעור (רע"פ 6615/13) אשר ×דחתה בבית המשפט העליון ביום 29.10.13.

4.לאורההליך הראשון, קבע בימ"ש קמא בהחלטה כדלקמן:

"בין הצדדים אין מחלוקת כי הצו מושאהבקשה כבר ×דון במסגרת בקשה לביטולו, ש×דחתה הן על ידי בית משפט זה והן בערכאתהערעור. ×וכח הקביעה ברע"פ 5341/06 צלאח ×' יו"ר הוועדה המקומית(19.10.06) המדובר במעשה בית דין, ואין די בשי×וי העותרים לביטול הצו כדי להצדיקדיון מחודש בבקשה. כפי ש×קבע שם, הצו מוצא כ×גד המב×ה ומכאן הקביעה ה×"ל.במצב דברים זה אין מקום לדיון ×וסף בתקפות הצו. הבקשה ×דחית."

אציין כימטעם זה של מעשה בי"ד, דחיתי את הבקשה לעיכוב ביצוע צו ההריסה, ומטעם זה×דחתה גם בקשת רשות הערעור ×¢"י כב' השופטת ארבל (רע"פ 6679/13).

טע×ות המערערים

5.במסגרתטע×ות המערערים, אשר ×טע×ו לפ×י בית משפט קמא, ×טען כי מדובר במקרה צורם ללב,בהתעללות והתעמרות של המשיב ו/או מי מטעמו בתושבי שכו×ת א-טור, תוך התעלמותמהפגיעה הא×ושה בזכויות היסוד שלהם. לטע×ת המערערים, הם מ×סים מזה למעלה מעשורלקדם ולאשר תוכ×ית ב×יין עיר שתיתן מע×ה בסיסי לצרכיהם האלמ×טאריים, אך בשל הת×הלותועדות התכ×ון הדבר ×מ××¢ מהם. כתוצאה מכך הוקמו מאות מב×ים ללא היתרי ב×יה וזאתבהעדר כל אפשרות חוקית להוצאת היתרי ב×יה, והמערערים סובלים מהעדר תשתיות למי×יהם,החל ממערכת כבישים ראויה, מערכת ביוב ומב×י ציבור.

לטע×תם, החל מאמצע ש×ת 2012 פועלת מרפאה מטעם קופת חולים לאומית במחצית מקומתהקרקע של המב×ה, שהיא המרפאה היחידה בשכו×ה. לטע×ת המערערים, עובר להקמת המרפאה×אלצו המערערים ל×סוע מרחק רב משכו×תם כדי להגיע למרכז רפואי, ולקבל שירותיםחיו×יים ומצילי חיים.

המערעריםטוע×ים כי בית המשפט ×עתר לא אחת לבקשות לביטול צווי הריסה מי×הליים משיקולי צדקומטעמים הומ×יטריים. עוד טע×ו כי אין להרוס את המב×ה כיוון שחלק מקומת הקרקע משמשלמסגד, המשרת את תושבי השכו×ה.

3

טע×ה ×וספתשל המערערים היא כי אמ×ם אין תוכ×ית על המב×ה, והשטח אי×ו מתוכ×ן, ברם לפי תוכ×יתהמתאר החדשה לירושלים, המקרקעין שעליהם עומד המב×ה מיועדים למגורים. כן טוע×ים כיתושבי השכו×ה הגישו ת.ב.×¢. למוסדות התכ×ון ביום 23.5.13, העומדת בק×ה אחד עםתוכ×ית המתאר החדשה לירושלים, והם ממתי×ים לקבלת ה×חיות או לשיבוצה לדיון בפ×יהוועדה המחוזית לתכ×ון וב×יה.

6.לטע×תהמערערים, טעה בימ"ש קמא בקבעו כי המערערים הם חליפיו של שווקי ולטע×תם, איןבי×ם ובין שווקי זיקה, מלבד היותם תושבי אותה שכו×ה. המערערים אי×ם בעלי הזכויותבמב×ה, אלא רואים את עצמם כ×פגעים על ידי הצו, ועל כן הי×ם בעלי מעמד לבקש אתביטול הצו לפי הוראות סעיף 238א(ז)(1)לחוק התכ×וןוהב×יה, תשכ"ה- 1965), כיון שייפגעו מהריסת המב×ה המשמש למסגדהיחיד ולמרפאה היחידה בשכו×ה. לטע×תם, החלטת בימ"ש קמא חסמה למעשה את זכותהגישה לערכאות מפ×י המערערים, שהם אוכלוסייה מוחלשת, ומדובר במקרה חריג ומיוחדהמחייב ×קיטת גישה שו×ה ומתחשבת ×וכח העובדה שביצוע צו ההריסה ד×ן יפגע בשירותיםחיו×יים עבור תושבי השכו×ה.

טע×ות המשיב

7.המשיבטוען כי יש לדחות את הערעור מחמת מעשה בית דין, לאור פסיקת הערכאות השו×ות ב×וגעלצו הריסה זה, בהליכים ש×יהל שווקי. המערערים הי×ם חליפיו של שווקי כיון שהםמשתמשים במב×ה בידיעתו ובהסכמתו, ולכן יש לדחות את טע×תם כי אין כל זיקה בי×ם וביןשווקי מלבד היותם תושבי אותה שכו×ה. לו תתקבל טע×ת המערערים בע×יין זה, יוכל כלתושב אחר להגיש בקשה לביטול צו ההריסה בעתיד, בטע×ה שהוא רואה עצמו ×יזוק מצוההריסה, בעוד שאין זיקה בי×ו ובין בעלי הדין הקודמים.

8.המשיבמפ×ה לפסק הדין בע"פ 25604-01-13 מפי כב' השופטת פרידמן-פלדמן, אשר כבר דחתהאת הטע×ה בדבר קיומה של המרפאה כעילה לביטול צו ההריסה. לע×יין הטע×ה בדבר השימושכמסגד, שהיא טע×ה חדשה שלא ×טע×ה בהליך שיזם שווקי, טוען המשיב כי אין מ×יעהלהשתמש בצו מ×יעה מי×הלי כ×גד מב×ה דת, וכי אין להלום ×יסיון "להע×יקחסי×ות" למב×ים בלתי חוקיים באמצעות שימוש מאוחר כמב×ה דת.

9.כן×אמר כי המב×ה הוקם ללא אישור כדין וללא פיקוח מוסדות התכ×ון, ועומד על תילו החלמחודש מרץ 2012 עת הוצא צו ההריסה, תוך פגיעה קשה ומתמשכת בשלטון החוק.

דיון והכרעה

4

10.לאחרשעיי×תי בטע×ות הצדדים הגעתי לכלל מסק×ה כי דין הערעור להידחות.

11.כפישצוין ברע"פ 5341/06 צלאח ×' יו"ר הוועדה המקומית (19.10.06)):"צו ההריסה המ×הלי מוצא כ×גד הב×יין החורג או חלקו ולא כ×גד בעלי זכויותבמב×ה. משכך, באם הערכאות הקודמות פסקו שצו ההריסה הוצא כראוי ואין מקום לבטלו,אזי אין מקום לערער שוב על אותה קביעה שכן באם ×מצא פגם במב×ה אזי החלפתם של בעלי הדיןלא תש×ה את מצבו." (ראו גם: ×¢×¢"ם2215/08 שייך' ח'ליל איברהים עלמי ×' הוועדה המקומית לתכ×ון וב×יה - ירושלים(17.3.08); ×¢"פ 5773/10 סולימאן אזברגה ×'הועדה המחוזית לתכ×ון וב×יה מחוז מרכז (8.8.10)).

כן ×קבע בפרשת צלאח האמור, כי עם קבלת פסק הדין של בית המשפט המחוזי חל עלההליך הכלל של מעשה בית דין. מש×תן בית משפט מוסמך פסק דין סופי בהתדיי×ות מסוימת,מקים פסק הדין מחסום דיו×י לפ×י בעלי הדין, המו××¢ כל התדיי×ות ×וספת בי×יהם באותוע×יין שהוכרע בפסק הדין.

12.ב×דוןד×ן, קיים פסק דין חלוט לצו הריסה של המב×ה, לאחר שההליך לביטול הצו ש×פתחע"י הבעלים לא צלח. בשלוש ערכאות ×בח×ו טע×ותיו של שווקי לגבי תקפות הצו כמוגם טע×ת הפליה, ו×דחו. אם כן, גורלו של המב×ה ×גזר, והחלפת בעלי הדין אי×ה יכולהלש×ותו.

13.כןיש לדחות את הערעור הואיל שב×יגוד לטע×ת המערערים, הם אכן חליפיו של שווקי, מש×תןלהם שוויקי את זכות השימוש ב×כס, כך שהם מ×ועים מלעורר התדיי×ות ×וספת ב×וגע לצו.לא זו אף זו, ב"כ המערערים טען בדיון לפ×יי, כי "בעל המב×ה הביןשעומדים להרוס לו את המב×ה ולכן הוא תרם אותו לטובת הציבור" (פרוטוקולמיום 8.12.13 עמוד 4 שורות 3-4), ואם כן ברור הדבר כי אכן מדובר בחליפות.

אמ×ם, לו לא היה קיים מעשה בית דין לגבי הצו, יכלו המערערים לעתור לביטול הצו לפיסעיף 238א(ז)(1) לחוק התכ×ון וב×יה, כאלה הרואים עצמם ×פגעים מן הצו. ברם, לאחרשקיים מעשה בית דין, יש×ו מחסום דיו×י ולא ×יתן לדון בע×יין הצו, אשר ×דון והוכרע.

14.לפיכך,ולו מטעם זה בלבד, יש לדחות את הערעור.

15.יתירהמזאת, המערערים לא טוע×ים כי צו ההריסה ×יתן שלא כדין, כפי שטען שווקי (וטע×ותיו×דחו). למעשה הם מבקשים כי ביהמ"ש יבטל את הצו לפ×ים משורת הדין בשלהשימוש הציבורי במב×ה (שהוא בקומה התחתו×ה בלבד, בעוד שהקומה העליו×ה משמשתלמגורים).

5

16.אוסיףואפ×ה לדברי חברתי, כב' השופטת פרידמן-פלדמן, ב×וגע לשימוש בחלק מן המב×ה למרפאה,שחשוב לחזור עליהם גם במסגרת הדיון שלפ×יי:

אין ספק כי ×דרש מקום למתן שירותים רפואיים,למועדו×י קשישים, למועדו×י ×וער ולשירותים ציבוריים אחרים. עם זאת, במקרה זה מדוברלא רק במב×ה ש×ב×ה ללא היתר, אלא במב×ה שתלוי ועומד ×גדו צו הריסה. לא ברור כיצדפועלים גופים ציבוריים בתוך מב×ה כזה וכיצד חתמו על הסכם לשימוש במב×ה בשעה שתלויועומד ×גדו צו הריסה. מדובר בהת×הגות שאי××ה ראויה, כאשר מדובר בגופים ציבוריים,וודאי ששימוש כזה אי×ו מצדיק ביטול צו ההריסה ש×יתן כדין על ידי בית המשפט.

לדברים אלה הצטרף כב' השופט שהם ברע"פ 6615/13, ואף א×י מצטרף לדבריה.

כן מצאתי ל×כון להתייחס לטע×ת המערערים כי לפ×י הקמת המרפאה, ×אלצו המערערים ל×סועמרחק רב משכו×תם כדי להגיע למרכז רפואי ולקבל שירותים חיו×יים ומצילי חיים (סעיף12 לכתב הערעור). לכך יש להעיר, כי בסעיף 3 להודעת הערעור הוגדרה השכו×ה ככזוה"×מצאת במרחק ×גיעה מהאו×יברסיטה העברית הר הצופים, מרחק ×סיעה קלה בת 5דקות לכל היותר משכו×ת הגבעה הצרפתית". אם כן, ×ראה כי מדובר בטע×ותשאי×ן יכולות לדור זו עם זו, שכן השכו×ה ×מצאת סמוך לביה"ח הדסה הר-הצופיםולמרפאות שבשכו×ה הגבעה הצרפתית.

כן צודק המשיב בטע×ה כי אין מ×יעה שבדין מליתן צו הריסה מ×הלי אף ×גד מב×ה דת, מהגם שב×דון ד×ן, המסגד הוקם לראשו×ה במב×ה ×שוא הצו רק לאחר שפסק הדין להריסת המב×הכבר הפך לחלוט; ועל כן, בית המשפט לא יתחשב בשי×וי מאוחר בשימוש במב×ה לאחר אישורסופי של צו ההריסה כעילה לביטולו.

17.איןלי אלא להפ×ות לדברי כב' השופטת ארבל ב רע"פ 6679/13 ה×"ל, לע×יין מב×הזה, וההליך בו ×קטו המערערים:

6

"עם כל הרגישות המתבקשת כשמדובר במב×ה דת, והב×ת הצורךבקיומה של מרפאה שתשרת את תושבי השכו×ה, משהסתיימו כל ההליכים ובכלל זה בקשת רשות ערעורלבית המשפט העליון ש×דחתה, דומה כי אין בידי המערערים כל תשתית לבסס עליה סיכוילהכשרת המב×ה. הרושם הוא כי המערערים מ×סים בכל מאודם למ×וע את ההריסה באמצעות×קיטה בהליכים משפטיים ש×ועדו כל כולם לעכב החלטות חלוטות של רשויות התכ×וןוערכאות שיפוטיות. לא ×יתן להתעלם מכך שהותרת המב×ה על כ×ו במכלול ה×סיבות ש×וצרו,שעה שההליכים ש×יהל מר שוויקי הפכו חלוטים זה מכבר, כרוכה בפגיעה בלתי מבוטלתבשלטון החוק."

18.צודקהמשיב, כי קבלת טע×ת המערערים כי הם רשאים להגיש בקשה לביטול הצו מכוח היותם×יזוקים ממ×ו, הייתה פותחת את השער בפ×י תושבים רבים ×וספים להגיש בקשות ×וספותלביטול. בדרך זו, ביצוע הצו יתעכב, ומעשה בית דין מושם ללעג. ואכן, לאחר דבריםאלה, הוגשה בקשה ×וספת לבימ"ש שלום ×¢"י אחלאם אבו-גאליה, הטוע×ת שרכשהמשווקי דירה במב×ה, ועתרה לביטול את הצו. בקשתה צורפה לתיק בימ"ש קמאבע×יי××ו ו×דחתה. הערעור שהוגש על ההחלטה, ×¢"פ 41031-02-14, מו×ח לפ×יי, כאשראת הבקשה לעיכוב ביצוע דחיתי ביום 27.2.14, הגם שקודם לכן ×יתן עיכוב ביצוע ארעי;ובקשת רשות ערעור על החלטתי האמורה ×דחתה בבית משפט העליון ביום 5.3.14 (×¢"פ1554/14). אם כן, הרי לפ×י×ו ×יסיון ×וסף לשי×וי מעשה בית דין בע×יי×ו של ב×יין זהעצמו.

19.טע×ותהמערערים בדבר הז×חתה של השכו×ה ומצבה הקשה ×וכח חוסר בתשתיות, מב×י ציבורוכיוצ"ב, הי×ה טע×ה שעליה להישמע באופן הראוי ובפ×י הרשויות המתאימות, ברםאין בה בכדי להצדיק חריגה מן הכלל הפוגעת פגיעה קשה במעשה בית דין ובשלטון החוק.

20.לאורכל האמור לעיל, א×י דוחה את הערעור.

×יתן היום, ו' אדר ב תשע"ד, 08 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Saturnina Altenwerth DVM

Last Updated: 16/04/2023

Views: 6289

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Saturnina Altenwerth DVM

Birthday: 1992-08-21

Address: Apt. 237 662 Haag Mills, East Verenaport, MO 57071-5493

Phone: +331850833384

Job: District Real-Estate Architect

Hobby: Skateboarding, Taxidermy, Air sports, Painting, Knife making, Letterboxing, Inline skating

Introduction: My name is Saturnina Altenwerth DVM, I am a witty, perfect, combative, beautiful, determined, fancy, determined person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.